Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorschriften website TechGirl.nl

Wij waarderen uw mening, maar er zijn wel wettelijke regels en onze eigen huisregels waar u rekening mee moet houden alvorens content op TechGirl.nl te plaatsen.

1.1 Iedereen die een bericht plaatst op TechGirl.nl dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website.

1.2 In het bijzonder moet iedereen die een bericht of andere content plaatst op TechGirl:

I Geen handelingen verrichten of content plaatsten die in strijd is met de wet-of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
II Geen content plaatsten of handelingen verrichten die overlast veroorzaken voor TechGirl of voor andere bezoekers van de website TechGirl.;
III Geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan bezoekers van TechGirl;
IV Geen malware verspreiden;
V Niet de beveiliging van TechGirl verwijderen of ontwijken;
VI Geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van TechGirl of derden.

1.3 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent de bezoeker van TechGirl dat TechGirl niet verplicht is om actief content (die op de website van TechGirl) wordt geplaatst te beheren, bewerken, controleren of te monitoren. TechGirl staat niet in voor de rechtmatigheid en kwaliteit van de content die op de website door bezoekers wordt geplaatst.

1.4 Indien TechGirl vaststelt dat bepaalde content niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden staat het TechGirl vrij om naar eigen goeddunken content te wijzigen of te verwijderen.

2. Productreview

2.1 TechGirl garandeert niet dat alle informatie in een productreview actueel, compleet of exact is.

2.2 TechGirl streeft objectiviteit na in haar productbeoordelingen. Waar gesponsord zal dit aan de bezoeker worden kenbaar gemaakt om eventuele subjectiviteit aan te geven in de beoordeling.

3. Rechten en plichten TechGirl

3.1 TechGirl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen, maar een ononderbroken of volledige toegang tot de website kan door TechGirl niet worden gegarandeerd.

3.2 TechGirl heeft het recht de website onaangekondigd buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud of verbetering van de website.

3.3 TechGirl kan niet garanderen dat de website vrij is van fouten, Malware of andere gebreken.

4. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website van TechGirl berusten uitsluitend bij TechGirl, haar licentiegevers of de erkende auteurs van TechGirl waaronder de redactieleden, schrijvers en gastbloggers.

4.1 Iedereen mag de content op TechGirl raadplegen of een kopie van de content op TechGirl maken voor uitsluitend persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de website of de content op TechGirl.nl waaronder het reproduceren, distribueren, overnemen of anderszins openbaar maken, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TechGirl.

5. Privacy

5. 1 TechGirl verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de website.

5.2 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden staat de gebruiker van de website van TechGirl er voor in dat hij of zij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

5.3 TechGirl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft de gebruiker van de website TechGirl toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

5.4 Vanuit veiligheidsoverweging geven wij de namen van Event-bezoekers door aan onze Event-host en locatiehouder(s). Deze gegevens worden niet opslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 TechGirl.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of kosten uit welke hoofde dan ook als gevolg van het gebruik van (delen van ) de website TechGirl.nl. Dit met inbegrip van de schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de content op TechGirl.nl of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt met opzet of bewuste roekeloosheid van TechGirl.nl.

7. Actievoorwaarden deelnemers acties en of prijsvragen van TechGirl.nl

7.1 Door deel te nemen aan acties van TechGirl worden stilzwijgend de actievoorwaarden geaccepteerd.

7.2 Bloggers van TechGirl en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties.

7.3 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7.4 Reageert de uitgeroepen winnaar van een actie niet binnen tien dagen, dan vervalt de prijs.

7.5 Gegevens van genoemde winnaar worden niet doorgespeeld aan derden. M.u.v. fabrikanten die prijzen rechtstreeks naar de winnaar sturen.

7.6 Gewonnen prijzen zijn niet in te ruilen tegen geld of andere producten van eenzelfde waarde.

7.7 TechGirl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is opgelopen door post- of koeriersbedrijven.

7.8 Bij enig vermoeden van frauderen bij de stemronde van ‘TechGirl van de Maand’, wordt de betreffende stem uitgesloten van deelname.

7.9 Het ‘TechGirl van de Maand’ prijzenpakket wordt alleen uitgereikt wanneer er tien of meer stemmen worden uitgebracht in de betreffende stemweek/actieperiode. TechGirl houdt zich het recht voor om het pakket door te schuiven naar een andere maand met andere deelnemers.

7.10 Deze actievoorwaarden kunnen ten alle tijden worden gewijzigd door TechGirl zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 december 2018

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.